Licensvillkor

I dessa licensvillkor betecknas Quadriga AB som ”Quadriga” och den andra parten som ”Brukaren”.

DRIFTSAVTAL

För att få bidrag genom Naturvårdsverket krävs att Brukaren uppfyller Klimatklivets villkor. Brukaren garanterar att så sker.

Driftsavtal innebär att Quadriga placerar en laddstation hus Brukaren . Denna ägs av Quadriga. Brukaren svarar för elförsörjning, installation, löpande underhåll/övervakning och andra krav som Naturvårdsverket ställer under avtalstiden.

Om laddstationen enligt Naturvårdsverkets beslut är icke-publik får Brukaren fritt använda stationen för laddning. Om laddstationen enligt Naturvårdsverkets beslut är publik skall Brukaren till ett marknadsmässigt pris erbjuda laddning på den allmänna marknaden.
använda stationen för laddning.

Brukaren skall ersätta Quadriga för alla eventuella skadestånd gentemot tredjepart så som Naturvårdsverket om brukaren ej uppfyller sina åtaganden.

Avtalstiden är 5 år och förlängs automatiskt med 5 år i taget om det ej sägs upp skriftligen minst 12 månader dessförinnan.

EGEN LADDSTATION

Quadriga erhåller fullmakt av brukaren att hos Naturvårdsverket ansöka om investeringsstöd för laddstation åt brukaren. När ansökan är beviljad, köper brukaren det överenskomna antalet laddstationer av Quadriga. Brukaren äger därefter stationerna och svarar för installation samt drift. Brukaren ansvarar för att Naturvårdsverkets krav på publik respektive icke-publik laddstation uppfylls.

Quadriga bistår Brukaren med de rapporter och redovisningar som Naturvårdsverket begär.